Quyết định ban tuyển sinh năm học 2017-2018

Tên file: QD-ban-tuyen-sinh-2017.doc
Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /QĐ-THTH

Tân Hiệp, ngày  19 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban tuyển sinh năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP

 

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 41/2010 /TT BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010;

Căn cứ vào hướng dẫn số 206/PGDĐT-TH ngày 14/6/2017 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 164/KH – THTH, ngày 19 tháng 6 năm 2017 kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của nhà trường;

Xét phẩm chất đạo đức và năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay thành lập Ban tuyển sinh của Trường tiểu học Tân Hiệp năm học  2017-2018,  gồm các Ông, Bà có tên sau:

 

01 Bà Hoàng Mai Nguyệt Hiệu trưởng Trưởng ban
02 Bà Lâm Thị Kim Oanh Phó hiệu trưởng Phó ban
03 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Thành viên
04 Bà Đinh Thị Loan Giáo viên Thành viên
05 Bà Lê Thị lài Giáo viên Thành viên
06 Bà Triệu Thị Ngọc Anh Giáo viên Thành viên
07 Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn Kế toán Thành viên
08 Ông Chu Văn Tân PCGD CMC Thành viên

Điều 2.  Ban tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch của nhà trường.

Điều 3. Các ông bà có tên tại điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • PGD & ĐT;
  • BCĐ xã tân Hiệp;
  • Như điều 1;
  • Lưu: VT.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *