Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Kế Hoạch Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Năm học 2018 – 2019 Tải về
Báo Cáo Tổng kết hoạt động của ban thanh tra nhân dân Năm học 2017 -2018 Tải về
Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2015-2017 Tải về